คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศ HardCore News ทางช่อง 5

ACT Siwatt TV5 3