คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมพูดคุย เรื่อง ไทยพร้อมรับมือภัยพิบัติ? ทางช่อง TNN24

ACT Siwatt TNN24