คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สัมมนาคณะประจำปีงบประมาณ 2561 "การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์" ณ จ.เพชรบุรี วันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2561