คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โบว์ลิ่งการกุศล โดย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม วันที่ 29 เมษายน 2561