คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โครงการอบรมเทคนิคเป็นล่ามไทยจีนที่ดี: มิติเศรษฐกิจ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561