คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณลือชัย เจริญทรัพย์ (รองผวจ.ปัตตานี) ศิษย์เก่า พค. ภาคปกติ รุ่นที่ 15 ได้รับรางวัล "นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียง" วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561