คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลือกภาษาของคุณ

ab h

 MOU Thailand Village Academy 24Jan2022 04

 
 
ผศ.ดร.อาแว มะแส คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ในพื้นที่ชุมชนของโครงการ Thailand Village Academy
 
 
ผศ.ดร.อาแว มะแส คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนของโครงการ Thailand Village Academy เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กับสถาบันการศึกษาและเครือข่าย รวม 15 หน่วยงาน
  
 1. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 2. คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 3. คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 4. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 8. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 9. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 10. แพลตฟอร์ม www.MyCountryClassroom.com
 11. บริษัท โซ แฮปปี้ จำกัด บริษัท อูดาชี จำกัด
 12. บริษัท อูดาชี จำกัด
 13. บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด
 14. บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
 15. 15. บริษัท โพสิทีฟ กรุ๊ป วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 

 

MOU Thailand Village Academy 24Jan2022 02

 

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : กลุ่มงานบริหารและธุรการ