การจัดการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาหมู่บ้านคาปลาหลาย ตาบลบ้านดง อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น Sufficiency Economy – Community Management: A Case Study of Kham Pla Lai Village, Tambol Ban Dong, Amphur Ubonrat, Khon Kaen Province

Phaisal Naowavathong ไพศาล เนาวะวาทอง, Tawadchai Suppadit ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

Abstract


การศึกษาเรื่อง การจัดการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: หมู่บ้านคาปลาหลาย ตาบลบ้านดง อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาแนวทาง ปัจจัย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การจัดการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านคาปลาหลายประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน โดยทาการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In – depth Interview) ผู้นาของหมู่บ้าน จานวน 5 คน ได้แก่ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มแม่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งลงสารวจพื้นที่และศึกษาจากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการบรรยาย เชิงพรรณา ผลการศึกษา พบว่า จากปัญหาในอดีตที่ชุมชนได้รับผลกระทบและประสบปัญหาความยากจน รวมทั้งสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออานวย เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขา ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกและทาการเกษตรเป็นดินภูเขา ชาวบ้านจึงทาไร่ ทานา และทาการเกษตรแบบดั้งเดิม คือ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีรายได้ครั้งเดียวใน 1 ปี จากการทานาและปลูกมันสาปะหลังป้อนเป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน แต่ผลผลิตที่ได้ไม่สูงมากนักและราคามักตกต่า จึงก่อให้เกิดปัญหาความยากจน เป็นหนี้สิน และเกิดผลเสียต่อคุณภาพของดิน จากสาเหตุดังกล่าวทาให้ผู้นาชุมชนเกิดความคิดในการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ เพื่อให้คนในชุมชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเริ่มมีการพัฒนาเป็นลาดับขั้นมาเรื่อย ๆ โดยยึดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลจากการดาเนินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทาให้ปัจจุบันชุมชนบ้านคาปลาหลายกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

The purpose of this qualitative study was to indentify methods, factors, and solutions to the problems and obstacles to sustainability of Sufficiency Economy at Kham Pla Lai Village, Tambol Ban Dong, Amphur Ubonrat, Khon Kaen Province. Documentary research was conducted and in – depth interview of 5 community leaders i.e. ex-village headman, village headman, housewife group chairman, village committee and guru, were used to collect the data.The result of the study was that previously, the villagers in Kham Pla Lai Village were faced with poverty and poor weather condition. They could earn their income once a year from rice farming and tapioca planting. The villagers were engaged in traditional agriculture i.e., growing mono crops, which caused problem such deteriorated soil, low productivity and low income. To solve the problem, the community leaders got together and finally decided to apply the philosophy of Sufficiency Economy in the community. Finally, their efforts made Kham Pla Lai Village vigorous community and sustainable.


References


นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. 2540. บทสัมภาษณ์ ศ. ดร. นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มติชน.

ประเวศ วะสี. 2542. เศรษฐกิจพอเพียงกับประชาสังคมแนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน.

ประยงค์ รณรงค์. 2546. รวมความรู้ประสบการณ์และแนวคิดของชุมชนไม้เรียง. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์.

มูลนิธิพัฒนาไท. 2551. (1 ตุลาคม). บ้านคาปลาหลาย. (Online). Available URL: http://pattanathai.nesdb.go.th /PTFweb/.

สุเมธ ตันติเวชกุล. 2544. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริในใต้เบื้องพระยุคลบาท. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มติชน.

สุนทร กุลวัฒนาวรพงศ์. 2544. เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ชมรมเด็ก.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.