การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

Boonchong Chawsithiwong บุญจง ขาวสิทธิวงษ์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริซึ่งได้มีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางสำหรับการพัฒนาด้านต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ปรัชญาดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้เดินสายกลาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดปฏิบัติมาตลอดทั้งชีวิตส่วนพระองค์และในโครงการตามแนวพระราชดำริทุกโครงการ พระองค์เริ่มเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาช้านานแล้วแต่ประชาชนเริ่มตื่นตัวและให้ความสนใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันมาเมื่อราวปี พ.ศ.2540 ซึ่งเวลานั้นประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ เป้าหมายสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งตนเองได้ ทำให้ทุกคนพอมีพอกินไม่เป็นภาระของผู้อื่น มีชีวิตเรียบง่ายและมีเสรีภาพโชคดีของประชาชนไทยที่มีในหลวงที่ทรงอัจฉริยะและปรีชาสามารถทั้งด้านปรัชญาและการปฏิบัติ เป็นแสงสว่างนำทางแก่ประเทศชาติและพสกนิกรของพระองค์สู่การบริหารประเทศแบบพอเพียงและชีวิตที่พอเพียง พระบารมีแผ่ไพศาลไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ให้ผลข้างเคียงแก่ผู้นำไปปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจะได้รับแต่ผลดี บุคคลทุกระดับตั้งแต่ผู้นำประเทศ ผู้บริหารองค์กรทุกขนาดทุกประเภทประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้ ถ้ามุ่งมั่น อดทนและเพียรพยายามแล้วเชื่อว่าผู้ปฏิบัติจะประสบความพอเพียงในที่สุด

 

 

 

 

 


References


กรุงเทพมหานคร. 2549. คู่มือชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว. (www.bma.go.th/save -2/6/2549)

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. 2549. “กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” สยามรัฐรายสัปดาห์. 58 (18). หน้า 28.

จามะรี เชียงทอง. 2549. สังคมวิทยาการพัฒนา. โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ.

บริษัทหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ. 2549. ทีมข่าวท่องเที่ยว.(www.manager.co.th– 2/7/2549)

ประเวศ วะสี. 2549. “เศรษฐกิจพอเพียงฐานรากชุมชน” หนังสือรางวัลลูกโลกสีเขียว. 1 (2). หน้า 14.

พระราชวรมุนี. 2543. จักรพรรดิธรรม. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

.กรุงเทพฯ.

พันเอก (พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน. 2549. พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู.สถาบันบันลือธรรม. กรุงเทพฯ.

มนัส สุวรรณ. 2549. การจัดการสิ่งแวดล้อม : หลักการและแนวคิด. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.

มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ. 2537. ชีวิตที่ดีงาม. เอส อาร์ พริ้นติ้ง. นนทบุรี.

ศรีนิตย์ บุญทอง. 2548. “เศรษฐกิจพอเพียง” วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 3 (4). หน้า 21 – 22.

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง. มปป. พัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง.มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ. ชลบุรี

สมพร เทพสิทธา. 2549. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พิมพ์ครั้งที่ 3. กองทุนอริยมรรค. กรุงเทพฯ.

สมพล พันธุ์มณี. 2548. “พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน”. วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 3 (4). หน้า 24 – 25.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2545.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 –

. สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2548.“สภาพัฒน์ขยายเครือข่าย” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แวดวงการศึกษา

และผู้จัดละคร”. ข่าวการพัฒนา. 22 (10). หน้า 6 – 8.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549. “สศชครบรอบ 56 ปี”. ข่าวการพัฒนา. 23 (1). หน้า 1.

สำนักงานโครงการ DEE + Net. 2547. โครงพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศและเครือข่าย. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

กรุงเทพฯ.

สุเมธ ตันติเวชกุล. 2544. ใต้เบื้องพระยุคลบาท พิมพ์ครั้งที่ 6. สำนักพิมพ์มติชน. กรุงเทพฯ.

Friends of the Earth International. 2006. From Rio to Jo’ burg.(www.rio-plus-10.org 21 Sep. 2006)

The Sydney Morning Herald Company. Earth Summit 2002.(www.smb.com.au – 25 Sep. 2006)

The United Nations, 2006. UN Conference on Environment and

Development (1992). www.un.org – 25 Sep. 2006)


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.