:

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

 รายละเอียดหลักสูตร

 ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

  • อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต
ภาคปกติ
1. ค่าบำรุงสถาบัน (4,000 x 4 ภาค) 16,000 บาท
2. ค่าบำรุงสถาบันภาคฤดูร้อน 2,000 บาท
3. ค่าเทคโนโลยี 2,800 บาท
4. ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 2,400 บาท
5. ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร ไม่มี บาท
6. ค่าหน่วยกิต (1,500 x 39 หน่วยกิต) 58,500 บาท
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 81,700 บาท
ภาคพิเศษ กทม.
1. ค่าบำรุงสถาบัน (4,000 x 4 ภาค) 16,000 บาท
2. ค่าบำรุงสถาบันภาคฤดูร้อน 2,000 บาท
3. ค่าเทคโนโลยี 2,800 บาท
4. ค่าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 2,400 บาท
5. ค่ากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร 10,000 บาท
6. ค่าหน่วยกิต ((2,500 x 39 หน่วยกิต) 97,500 บาท
(รวมเอกสารตำรา)    
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,700 บาท