:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
►การสั่งจองครุยของสถาบันฯ พิธีพระราชธานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 341
►ประกาศ กำหนดการขั้นตอนการจัดทำและการสอบวิทยานิพนธ์ 772
►ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ 434
►ประกาศ การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 437
►ประกาศ ผลสอบ QE สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 1063
►ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 5 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2557 871
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2 893
►ประกาศ การรับสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2557 929
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 5 285
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รุ่น 12 ครั้งที่ 2 144

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม