:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 312
►ประกาศ ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ กทม. 534
►การสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2557 หลักสูตร พค. และ กย. 90
►กำหนดการ งานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า ปี 2558 191
►ประกาศ สมัครสอบประมวลความรู้ หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/57 238
►กำหนดการถ่ายภาพหมู่ 93
►ประกาศ รับสมัครสอบคุณสมบัติ (Q.E.) ปริญญาเอก ครั้งที่ 1/58 224
►ประกาศ ผลสอบQ.E.หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม 301
►ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 รุ่น 6 285
►ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 90

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม