:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
►ประกาศ สมัครสอบประมวลความรู้ หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/57 192
►กำหนดการถ่ายภาพหมู่ 62
►ประกาศ รับสมัครสอบคุณสมบัติ (Q.E.) ปริญญาเอก ครั้งที่ 1/58 184
►ประกาศ ผลสอบQ.E.หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม 267
►ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 รุ่น 6 253
►ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 59
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 100
►ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น19 ครั้งที่ 2 385
►ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศ ปริญญาโท ภาคปกติ ภาค 2/2557 285
►แบบฟอร์มข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบยินยอมฝ่ายเดียว 336

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม