:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 277
►ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2557 225
►ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2558 111
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาเอกรุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 301
►การนำเสนอบทความวิจัย วันที่ 1 เม.ย. 58 158
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้(การบริหารการพัฒนาสังคม) 420
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้(การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา) 274
►ประกาศ ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) ภาคพิเศษ กทม. 502
►การสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2557 หลักสูตร พค. และ กย. 61
►กำหนดการ งานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า ปี 2558 155

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม