แสดง # 
ชื่อ ฮิต
►ประกาศ ขอเชิญชวนจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 348
►ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2558 และการสอบปากเปล่า 243
►ประกาศ การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 584
►ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2558 354
►ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษยะลา รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 1 570
►ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2559 154
►มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ อ่านต่อ... 152
►เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น 213
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 370
►ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2557 311

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม