แสดง # 
ชื่อ ฮิต
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1 450
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ(กทม.) 229
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2559 285
►ประกาศ การสอบคุณสมบัติ(QE) ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/59 180
►โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี" 185
►ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 454
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาเอก 480
►ขอเชิญศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาเอก เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร รายละเอียดคลิก!! 195
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนาสังคม จ.ยะลา รุ่น 20 ครั้งที่ 2 363
►ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2558 หลักสูตรการเมืองฯ ภาคปกติ 354

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม