:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
►ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2559 122
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรณีปกติ และกรณีทุนประเภทที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 182
►ประกาศ ผลการสอบ QE หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2559 186
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2 176
►ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ปริญญาโทภาคปกติ และภาคพิเศษ กทม ครั้งที่ 1/2559 179
►ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ปริญญาโทภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 1/2559 144
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1 401
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ(กทม.) 178
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2559 226
►ประกาศ การสอบคุณสมบัติ(QE) ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/59 126

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม