:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเรียงความ รอบแรก และกำหนดการนำเสนอ 300
►ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2559 420
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรณีปกติ และกรณีทุน (ครั้งที่ 3) 443
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษกรุงเทพฯ (ครั้งที่ 2) 459
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรณีปกติ และกรณีทุน (ครั้งที่ 3) 71
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2559 392
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1 376
►ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ในระดับปริญญาโท สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2-2559 121
►ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2-2559 129
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ QE ครั้งที่ 2/2559 109

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม