:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรณีปกติ และกรณีทุน (ครั้งที่ 3) 34
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2559 325
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1 311
►ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ในระดับปริญญาโท สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2-2559 76
►ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2-2559 76
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ QE ครั้งที่ 2/2559 65
►ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2559 87
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรณีปกติ และกรณีทุนประเภทที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 144
►ประกาศ ผลการสอบ QE หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2559 140
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2 137

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม