:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอกการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ และกรณีทุนประเภทที่ 1 ปีการศึกษา 2560 253
ประกาศ สอบราคาซื้อไมโครโฟน พร้อมเครื่องควบคุมการทำงานและจ่ายไฟ จำนวน 2 ชุด (สำหรับห้องประชุม) 193
การเปิดบริการสั่งจองชุดครุย 222
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น 21 (ครั้งที่ 2) 201
►ขอเชิญนักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมการแข่งขัน "โบว์ลิ่งการกุศล" 188
►ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2559 360
►ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 3/2559 (ฉบับแก้ไข) 441
►ขอเชิญโครงการฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการร่วมกับศิษย์เก่า 107
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3/2559 (ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. และ ยะลา) 160
►ประกาศ ผลการตัดสินโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ 198

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม