:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
►ประกาศ ผลสอบ QE สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 1117
►ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 5 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2557 927
►ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2 939
►ประกาศ การรับสมัครสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2557 976
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 5 336
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รุ่น 12 ครั้งที่ 2 187
►ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา รุ่น 19 ครั้งที่ 1 230
►ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ (QE) หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2557 240
►ประกาศ ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ ภาคฤดูร้อน จส.กทม ปีการศึกษา 2556 163
►ประกาศ ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ ภาคฤดูร้อน จส.ระยอง ปีการศึกษา 2556 147

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม