แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษยะลา ครั้งที่ 3/2560 450
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ และภาคพิเศษกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3/2560 298
ขอเชิญร่วมงานเสวนา "จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมยุค 4.0" 1084
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษยะลา ครั้งที่ 2/2560 415
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ และภาคพิเศษกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2560 428
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 612
ประกาศ ผลการสอบคุณสมบัติ (QE) ครั้งที่ 2/2560 314
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท หลักสูตรการเมืองแลยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2/2560 301
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) 418
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก กรณีปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) 315

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม