แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/61 215
ประกาศ การบริหารเงินทุนสนับสนุนการทำและตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ปี2553-57 106
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ และภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1/2561 (3) 54
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการพัฒนา ครั้งที่1/2561 351
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2561 111
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 1/2561 244
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 386
ประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 15075
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีน ที่ดี : มิติทางการเมือง 408
ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่นที่ 22 ครั้งที 2 530

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม