แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ภาพ รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผอ.หลักสูตรพัฒนาสังคม จ.ยะลา รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2557 สาขาสังคมศาสตร์ โดยท่านได้เข้ารับโล่รางวัลเมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา 636
ภาพการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2557 708
ภาพงานครบรอบ 31 ปี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 862
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 2074
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ภาคพิเศษ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 1618
ภาพงานกีฬาสานสัมพันธ์ นิด้า ยะลา รุ่น 17-18 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 1788
ผู้ได้รับรางวัลนายแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557 1549
การนำเสนองานผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ประจำปี 2557 2452
ภาพโครงการ “เติมสี เติมฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง” เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านสำนักทอง จ.ระยอง 2079
การสัมมนาประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 2557
ผู้บริหารสถาบันตรวจเยี่ยมคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 3590
โครงการสัมมนา "การสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน" 4433
ภาพงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555 1873
ภาพงานวันสถาปณาครบรอบ 29 ปี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 1594
ภาพงานวันปฐมนิเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 1804
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และสานสัมพันธ์ 3048

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม