:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ภาพงานครบรอบ 31 ปี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 817
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 2034
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ภาคพิเศษ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 1575
ภาพงานกีฬาสานสัมพันธ์ นิด้า ยะลา รุ่น 17-18 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 1745
ผู้ได้รับรางวัลนายแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557 1504
การนำเสนองานผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ประจำปี 2557 2404
ภาพโครงการ “เติมสี เติมฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง” เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านสำนักทอง จ.ระยอง 2038
การสัมมนาประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 2513
ผู้บริหารสถาบันตรวจเยี่ยมคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 3551
โครงการสัมมนา "การสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน" 4385
ภาพงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2555 1826
ภาพงานวันสถาปณาครบรอบ 29 ปี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 1552
ภาพงานวันปฐมนิเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 1773
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และสานสัมพันธ์ 3007

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม