:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ภาพงานประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาทางสังคม ประจำปี 2558 (จ.ยะลา) 364
ภาพผู้บริหารตรวจเยี่ยมคณะ 256
ภาพพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 204
ภาพงานประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาทางสังคม ประจำปี 2558 (กรุงเทพฯ) 321
ภาพการแนะนำหลักสูตรให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 307
ภาพโครงการอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ฯ แก่บุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 256
ภาพการสัมมนายุทธศาสตร์คณะ ประจำปี 2558 281
ภาพงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 เม.ษ. 58 496
ภาพการสัมมนาประเมินหลักสูตรปริญญาเอก เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2558 408
เอกสาร และภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 1 เมษายน 2558 318
ภาพการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 58 360
ภาพงานกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง นิด้ายะลา รุ่น 18-19 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 58 405
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาปริญญาเอก 434
ภาพการสัมมนาเรื่อง Stop Human Trafficking Now ของ สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชน และสิทธิผู้หญิง(สพส.) 497
ภาพสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมหารือกับคณะฯ ในด้านการวิจัย 541
งานปัจฉิมนิเทศ ปี 2558 467
ภาพ รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผอ.หลักสูตรพัฒนาสังคม จ.ยะลา รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2557 สาขาสังคมศาสตร์ โดยท่านได้เข้ารับโล่รางวัลเมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา 583
ภาพการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2557 647
ภาพงานครบรอบ 31 ปี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 778
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 1996

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม