แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ภาพงานสถาปณาคณะฯ ครบรอบ 32 ปี 661
ภาพการศึกษาดูงาน "การศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรด้านบริการการศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ศรีราชา) เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 58 472
ภาพการนำเสนอเรียงความโดยผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ ด้านพัฒนาสังคม ด้านการเมือง และด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 481
ภาพงานอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ : วิธีการและเทคนิคการถอดความรู้" 668
ภาพงานประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาทางสังคม ประจำปี 2558 (จ.ยะลา) 477
ภาพผู้บริหารตรวจเยี่ยมคณะ 322
ภาพพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 260
ภาพงานประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาทางสังคม ประจำปี 2558 (กรุงเทพฯ) 427
ภาพการแนะนำหลักสูตรให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 391
ภาพโครงการอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ฯ แก่บุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 331
ภาพการสัมมนายุทธศาสตร์คณะ ประจำปี 2558 342
ภาพงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 เม.ษ. 58 565
ภาพการสัมมนาประเมินหลักสูตรปริญญาเอก เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2558 464
เอกสาร และภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 1 เมษายน 2558 389
ภาพการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 58 406
ภาพงานกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง นิด้ายะลา รุ่น 18-19 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 58 458
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาปริญญาเอก 490
ภาพการสัมมนาเรื่อง Stop Human Trafficking Now ของ สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชน และสิทธิผู้หญิง(สพส.) 549
ภาพสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมหารือกับคณะฯ ในด้านการวิจัย 601
งานปัจฉิมนิเทศ ปี 2558 516

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม