:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ภาพงานประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาทางสังคม ประจำปี 2558 (จ.ยะลา) 340
ภาพผู้บริหารตรวจเยี่ยมคณะ 244
ภาพพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 196
ภาพงานประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาทางสังคม ประจำปี 2558 (กรุงเทพฯ) 296
ภาพการแนะนำหลักสูตรให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 294
ภาพโครงการอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ฯ แก่บุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 245
ภาพการสัมมนายุทธศาสตร์คณะ ประจำปี 2558 275
ภาพงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 เม.ษ. 58 483
ภาพการสัมมนาประเมินหลักสูตรปริญญาเอก เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2558 404
เอกสาร และภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 1 เมษายน 2558 311
ภาพการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 58 353
ภาพงานกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง นิด้ายะลา รุ่น 18-19 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 58 399
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาปริญญาเอก 427
ภาพการสัมมนาเรื่อง Stop Human Trafficking Now ของ สมาคมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชน และสิทธิผู้หญิง(สพส.) 492
ภาพสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมหารือกับคณะฯ ในด้านการวิจัย 532
งานปัจฉิมนิเทศ ปี 2558 459
ภาพ รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผอ.หลักสูตรพัฒนาสังคม จ.ยะลา รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2557 สาขาสังคมศาสตร์ โดยท่านได้เข้ารับโล่รางวัลเมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา 576
ภาพการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 - 26 ตุลาคม 2557 644
ภาพงานครบรอบ 31 ปี คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 772
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาเอก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 1991

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม