:

โครงการอบรมหลักสูตร  
" เ
ทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี:มิติเศรษฐกิจ "

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช
วันที่ 10 มีนาคม 2561 (9.00 - 16.00 น.)

           ดร.หลี่ เหรินเหลียง อาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรม หลักสูตร " เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี:มิติเศรษฐกิจ "
โดยเชิญวิทยากรกิติมศักดิ์  ศาสตราจารย์ ฟู่  เจิงโหย่ว ล่ามกิติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 10 มีนาคม 2561(9.00 - 16.00 น.) จัดที่คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม