:

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร คร้ังที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน จากสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม และมีการเสวนาวิชาการ โดย 1.ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ) 2.อาจารย์ เดช พุ่มคชา (เลขาธิการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม) 3.ศาสตราจารย์ นพ.เทพ หิมะทองคำ (ประธานโรงพยาบาลเทพธารินทร์) และมีการนำเสนอบทความ จำนวน 13 บทความ

สามารถชมภาพเพิ่มเติม ได้ที่

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม