:

ภาพโครงการอบรมล่ามไทย-จีน ที่ดี : มิติทางการเมือง

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 คณะพัฒนาสังคมฯ ได้จัดโครงการอบรมล่ามไทย-จีน ที่ดี : มิติทางการเมือง โดยมี ศ.ฟู่ เจิงโหย่ว (ล่ามกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง (ล่ามกิตติมศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) เป็นวิทยากรบรรยาย

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม