:

ภาพงานวันครบรอบ 33 ปี คณะพัฒนาสังคมฯ

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 33 ปี ในวันนี้ได้มีการแสดงปาฐกถาธรรม

ทำบุญเลี้ยงพระ และการมอบรางวัลโครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดี ในมุมมองของเยาวชนไทย"

และมอบรางวัลโครงการประกวดตราสัญลักษณ์คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 

 

  

  

  

 

 

 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม