:

ภาพงานมุทิตาจิต รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช ภายในงานมีคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงบุคลากรของสถาบันจำนวนมากเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และการแสดงออกถึงความรักและความเคารพที่มีต่อท่าน ซึ่ง รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ได้รับการต่ออายุราชการ เพื่อดำเนินตามแนวทางที่ท่านตั้งใจตามปณิธานของท่าน "การอุทิศตนเพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์ คือปณิธานจากใจ"...อาจารย์แม่
สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่ 

 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม