:

ภาพการนำเสนอเรียงความโดยผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ ด้านพัฒนาสังคม ด้านการเมือง และด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า จัดเวทีนำเสนอเรียงความแก่นิสิต/นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการเยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ ระดับชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 14 คน จาก 9 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ตัดสิน ดังนี้ 
ด้านพัฒนาสังคม:
1. ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี)
2.รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร (อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคม
ฯ นิด้า)
3. อ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง (อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคม
ฯ นิด้า) 

ด้านการเมือง:
1.อ.เชษฐา พวงหัตถ์ (อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.เจ้าพระยา)
2. รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคม
ฯ นิด้า)
3.อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง (อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคม
ฯ นิด้า)

ด้านสิ่งแวดล้อม:
1. อ.ดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท (อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศา
สตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมม.ศิลปากร)
2. รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน (อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคม
ฯ นิด้า)
3.รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคม
ฯ นิด้า)

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม