:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 62
ภาพการทำบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ 60
ภาพการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคพิเศษ 2560 63
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 69
คณะพัฒนาสังคมฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร Changzhou University จากประเทศจีน 16
ภาพกิจกรรมการทำ KM ของบุคลากรคณะพัฒนาสังคมฯ 12
ภาพงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เม.ษ. 2560 19
ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ความรับผิดชอบต่อสังคม 193
ภาพโครงการอบรมล่ามไทย-จีน ที่ดี : มิติทางการเมือง 29
คณะพัฒนาสังคมฯ ต้อนรับนักศึกษา Sultan Azlan Shah University จากประเทศมาเลเซีย 359
คณะพัฒนาสังคมฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับหน่วยงานต่าง 211
ภาพงานวันครบรอบ 33 ปี คณะพัฒนาสังคมฯ 477
ภาพการประชุมวิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก 866
ภาพการมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ พลเอกสมหมาย เกาฎีระ 423
ภาพพิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะพัฒนาสังคมฯ กับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 412
ภาพงานมุทิตาจิต รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 617
ภาพงานสถาปณาคณะฯ ครบรอบ 32 ปี 448
ภาพการศึกษาดูงาน "การศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรด้านบริการการศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ศรีราชา) เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 58 325
ภาพการนำเสนอเรียงความโดยผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ ด้านพัฒนาสังคม ด้านการเมือง และด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 388
ภาพงานอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ : วิธีการและเทคนิคการถอดความรู้" 518

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม