:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รวมพลคนนิด้า กทม.-ยะลา 78
โครงการอบรม "เทคนิคการเป็นล่ามไทย-จีนที่ดี:มิติเศรษฐกิจ" 56
ภาพงานครบรอบ 34 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 419
ภาพบรรยากาศการรับน้อง ที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 381
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 474
ภาพการทำบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ 427
ภาพการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคพิเศษ 2560 324
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 331
คณะพัฒนาสังคมฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร Changzhou University จากประเทศจีน 154
ภาพกิจกรรมการทำ KM ของบุคลากรคณะพัฒนาสังคมฯ 143
ภาพงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เม.ษ. 2560 156
ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ความรับผิดชอบต่อสังคม 346
ภาพโครงการอบรมล่ามไทย-จีน ที่ดี : มิติทางการเมือง 169
คณะพัฒนาสังคมฯ ต้อนรับนักศึกษา Sultan Azlan Shah University จากประเทศมาเลเซีย 523
คณะพัฒนาสังคมฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับหน่วยงานต่าง 351
ภาพงานวันครบรอบ 33 ปี คณะพัฒนาสังคมฯ 715
ภาพการประชุมวิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก 1095
ภาพการมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ พลเอกสมหมาย เกาฎีระ 615
ภาพพิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะพัฒนาสังคมฯ กับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 591
ภาพงานมุทิตาจิต รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 828

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม