:
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ความรับผิดชอบต่อสังคม 121
ภาพโครงการอบรมล่ามไทย-จีน ที่ดี : มิติทางการเมือง 14
คณะพัฒนาสังคมฯ ต้อนรับนักศึกษา Sultan Azlan Shah University จากประเทศมาเลเซีย 326
คณะพัฒนาสังคมฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่กับหน่วยงานต่าง 191
ภาพงานวันครบรอบ 33 ปี คณะพัฒนาสังคมฯ 431
ภาพการประชุมวิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก 826
ภาพการมอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ พลเอกสมหมาย เกาฎีระ 393
ภาพพิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะพัฒนาสังคมฯ กับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 380
ภาพงานมุทิตาจิต รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 575
ภาพงานสถาปณาคณะฯ ครบรอบ 32 ปี 418

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม