:

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาโท

 หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม  
ภาคปกติ      ภาคพิเศษ กทม.     ภาคพิเศษ ยะลา  

รุ่น

รุ่น

รุ่น

 

  รุ่น 27 ปี 2560

  รุ่น 26 ปี 2560

  รุ่น 26 ปี 2559

  รุ่น 25 ปี 2559

  รุ่น

  รุ่น

 

 

 
หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ภาคปกติ

รุ่น

รุ่น