:

 
ระเบียบสมาคม
โครงการ / กิจกรรมประจำปี
ทำเนียบศิษย์เก่า
จดหมายข่าว
VDO สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ

—————————————————————————————————————

คุณทวีป บุตรโพธิ์

[ตำแหน่ง รองอธิปดีกรมพัฒนาชุมชน]

—————————————————————————————————————

พลตำรวจตรีสมพงษ์  ชิงดวง

[ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล]

—————————————————————————————————————

คุณนิศากร นครเก่า

[ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)]

—————————————————————————————————————

ผศ.ดร.คมพล สุวรรณกูฏ

[ตำแหน่ง ประฐานหลักสูตรสังคมศึกษา ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]

—————————————————————————————————————

คุณสรสิชา ศรีนวล

[ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล(ด้านโครงการ) สำนักงานพัฒนาบุคลากร

 ฝ่ายวิชาการและประสานการพัฒนา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]

—————————————————————————————————————

 

 

 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม