:

วิสัยทัศน์

" คณะชั้นนำของประเทศที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม "

 

 อัตลักษณ์

" เรียนรู้แบบองค์รวม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีคุณธรรม "

 " Holistic Learning for Driving Social Change and Moral Responsibility "

  

 คำขวัญ

" วิเคราะห์ได้ วิจัยเป็น เห็นลู่ทาง วางนโยบาย คลายปัญหา พัฒนาสังคม "

 

 พันธกิจ

  1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
  2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้คู่คุณธรรม
  3. ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
  4. ทำนุบำรุงและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม

     

 วัตถุประสงค์

  1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
  2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้คู่คุณธรรม
  3. ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
  4. ทำนุบำรุง และสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม

 

 Core Value : WILDCAMP

     • W isdom     :        ปัญญา
     • I ntegrity     :        ซื่อตรง
     • L iberty     :        อิสระ
     • D etermination     :        มุ่งมั่น
     • C ohesion     :        กลมเกลียว
     • A ccessibility     :        เข้าถึง
     • M oral courage     :        กล้าหาญทางจริยธรรม
     • P artnership     :        หุ้นส่วน

 

  Core Competency

" คิดเชิงวิพากษ์ และสร้างนวัตกรรมทางสังคม "

" Critical Thinking and Social Innovative "