:

 ยุทธศาสตร์

1. การสร้างและพัฒนาบทบาทการชี้นำสังคม 

2. การวิจัยเชิงรุก  

3. การผลิตตำรา วารสาร และหนังสือที่มีคุณภาพ  

4. การพัฒนาระบบบริหาร

5. การเรียนการสอน

6.การสร้างและพัฒนาเครือข่าย