รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อมรสงวนสิน

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรป่าไม้ วนศาสตร์ชุมชน ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิเช่น "ทุนสังคมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาตำบลท่าผาและตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และการวิจัยการออกแบบระบบฐานข้อมูลและจัดทำระบบงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548  ให้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ท่านยังได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ "Environment's Fifth Social Forestry Writing Workshop, East-West Center ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นิด้า)


สำเร็จการศึกษา  

» ปริญญาเอก สาขา Regional and Rural Development Planning จาก มหาวิทยาลัย Asian Institute of Technology ประเทศไทย

» ปริญญาโท  สาขา Social Forestry ที่ จาก University of Philipines ที่ Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์ 

» ปริญญาตรี  สาขา Forestry จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ความเชี่ยวชาญ

» การจัดการสิ่งแวดล้อม
» ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

» การจัดการทรัพยากรป่าไม้
» วนศาสตร์ชุมชน

เบอร์โทร : 0 2727 3902

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดข้อมูล PDF

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม