อาจารย์ ดร.รติพร  ถึงฝั่ง

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยประชากรและสังคม การวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ประชากรและการพัฒนา  การพัฒนาสังคม การจัดการความรู้ และการประเมินผลกระทบทางสังคม ด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปีในการเป็นพยาบาลประจำหอผู้ป่วย PICU (ไอซียูเด็ก)โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่สำคัญมากมาย ได้แก่ เรื่อง "ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของครัวเรือน: มิติทางเพศของสมาชิกครัวเรือนนั้นสำคัญไฉน" เรื่อง “การวิเคราะห์โมเดลมิมิค: การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม LISREL” และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์สถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL" และการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS ให้กับหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นิด้า)

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาประชากรและการพัฒนา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาโท Master of Arts สาขาวิจัยประชากรและสังคม จากมหาวิทยาลัยมหิดล

» ปริญญาตรี Bachelor of Nursing Science จากมหาวิทยาลัยมหิดล

  ความเชี่ยวชาญ

  » การวิจัยประชากรและสังคม
  » ประชากรและการพัฒนา
  » การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)
  » การพัฒนาสังคม

  » การวิจัยเชิงปริมาณ
  » การจัดการความรู้
  » การบริหารองค์การสังคม
  » การประเมินผลกระทบทางสังคม

  เบอร์โทร : 0 2727 3127

  แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

  อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูล PDF 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม