:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ตามลำดับ และได้รับปริญญาเอกทางด้านพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีบทความตีพิมพ์ที่น่าสนใจ เช่น Logical Connection between Strategic Implication Process and Competitive Advantage in Context of Strategic Alliances: A Resource-Based View & Resource Dependence Perspective; ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน: การสำรวจองค์ความรู้; ภาวะผู้นำแบบเต็มรูปแบบเชิงจริยธรรม: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและเชิงยืนยัน; ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานีตำรวจนครบาล: การวิเคราะห์เส้นทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเคยได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก; การประเมินผลการดำเนินงาน 11 ปี ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ, ซึ่งทั้งสองงานวิจัยนี้ได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์; Provincial Governance Index: 2013, ได้รับทุนวิจัยจาก USAID; ดัชนีธรรมาภิบาลระดับจังหวัด: จังหวัดตาก  ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Social Development and Environmental Management จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาโท สาขา Marketing Management จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาตรี สาขา Marketing จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ความเชี่ยวชาญ

  » พัฒนาสังคม
  » องค์การและการจัดการ
  » ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
  » สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  » การตลาด

  เบอร์โทร : 0 2727 3221

  แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูล PDF 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม