:

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์ การประเมินโครงการ และการปกครองท้องถิ่น ด้วยประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์ ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นิด้า) ถึง 2 วาระการบริหารตั้งแต่ 1ต.ค.50 – 30 ก.ย.56 และท่านได้สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนยุทธศาสตร์ ของกรมการจัดหางานในจังหวัดสงขลาและปัตตานี นอกจากนี้ ท่านยังให้การบริการวิชาการกับหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ท่านได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาวิชาการ ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน "โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์” ประจำปี พ.ศ.2555-2559 และโครงการการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย ณ ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม (นิด้า)

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Political Science) สาขารัฐศาสตร์ จาก University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาโท Master of Public Administration สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก American International College ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาตรี Bachelor of Politics Science สาขาการปกครอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ความเชี่ยวชาญ

  » นโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์
  » การประเมินโครงการ
  » การปกครองส่วท้องถิ่น

  เบอร์โทร : 0 2727 3118

  แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูล PDF 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม