:

อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง

ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม.

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษา ประชาคมอาเซียนศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายสาธารณะ ด้วยความเชี่ยวชาญนี้ ท่านจึงได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ปัจจุบัน ไทย-จีน แห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ท่านมีผลงานวิจัยทางวิชาการระดับชาติมากมาย เช่น เรื่อง "Four-decade Cooperation in Education Inheritances Millennium Brotherhood Relationship" ,"The Development of Chinese Society with Innovation Management in the Cause of Reforming Deeply and Widely: Forecasts and Analysis of Chinese Society in the Year 2013-2014",“Dancing with the Dragon: The Trans-Asia Railway and its Impact on Thailand”, “China’s Policy on Development of Modern Agriculture, Famers and Countryside” และ “Political System and Current Situation of Thailand”. ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้หลายองค์การ ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายสาธารณะ และท่านยังเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการเป็นล่ามไทยจีนที่ดี และหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการพัฒนา ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Social Development and Environmental Management จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาโท Master of Arts สาขา Thai Language & Culture จาก Peking University  ประเทศจีน

» ปริญญาตรี Bachelor of Arts  สาขา Thai Language & Culture จาก Peking University  ประเทศจีน

  ความเชี่ยวชาญ

  » จีนศึกษา
  » ประชาคมอาเซียนศึกษา
  » ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  » นโยบายสารธารณะ

  เบอร์โทร : 0 2727 3577

  แฟกซ์ : 0 2377 6764

  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูล PDF 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม