:

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน จิตพฤติกรรมศาสตร์ (Psycho-Behavioral Science) ด้านคุณธรรมจริยธรรม การสนับสนุนทางสังคม ภาวะผู้นำหัวหน้า จิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะและคุณธรรมจริยธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง ด้วย LISREL และ Mplus ยิ่งไปกว่านั้น ผลงานเขียนบทความของท่านยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของประเทศไทยและนานาชาติอีกมากมาย สำหรับการให้บริการวิชาการแก่สาธารณะนั้น ท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโครงการวิจัยต่างๆ ในหลายหน่วยงาน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และท่านยังเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการวิจัย ทางด้านการยอมรับทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แก่ที่ประชุมนานาชาติที่จัดโดย International Atomic Energy Agency (IAEA)  ด้วยผลงานการวิจัยอันเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการ ท่านจึงได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดีหลายเรื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และจาก Academy of Human Resource Development (Asia Chapter)

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Human Resources Development/ Psychology จาก University of Minnesota, Twin cities ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาโท สาขา Human Resources Development จาก University of Minnesota, Twin cities ประเทศสหรัฐอเมริกา

» ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

  ความเชี่ยวชาญ

  » จิตพฤติกรรมศาสตร์
  » การสนับสนุนทางสังคม
  » ภาวะผู้นำ หัวหน้า และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  » จิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  » การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง LISREL และ Mplus
  » การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะแลคุณธรรมจริยธรรม

  เบอร์โทร : 0 2727 3109, 08 9968 4031

  แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูล PDF 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม