รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ตำแหน่งบริหาร : คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารการพัฒนาสังคม และการประเมินผลนโยบายองค์การและโครงการ   งานวิจัยที่สำคัญ ปัญหาและโอกาสในกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: กรณีศึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: ศึกษาเฉพาะกรณีการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายสังคมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงสร้างอำนาจท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน  ตำราและหนังสือวิชาการหลักคือ  ปรัชญาสังคมศาสตร์  การบริหารจัดการองค์การ ชนชั้นกับการเลือกตั้ง ระบบทุจริตการเลือกตั้ง และโครงสร้างอำนาจท้องถิ่นความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง” ในการบริการวิชาการต่อสาธารณะอาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมและการเมืองทางสื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหน่วยงานต่างๆหลายแห่ง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกรมสุขภาพจิต

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Politics จาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

» ปริญญาโท เกียรตินิยมดีมาก สาขา Social Development จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาตรี สาขา Public Health จากมหาวิทยาลัยมหิดล

  ความเชี่ยวชาญ

  » รัฐศาสตร์
  » รัฐประศาสนศาสตร์
  » การบริหารการพัฒนาสังคม
  » ปรัชญาสังคมศาสตร์
  » การประเมินผลนโยบายองค์การและโครงการ

  เบอร์โทร 0 2727 3119

  แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

  อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูล PDF 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม