ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม  ที่ได้การยกย่องในความเป็นเลิศจากหลากหลายสถาบันชั้นนำทั่วโลก ท่านจึงได้รับเกียรติให้เป็น International Scientific Advisory Committee ด้านมลพิษทางอากาศประจำสถาบัน Wessex Institute of Technology ประเทศอังกฤษ และ International Scientific Advisory Committee ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำให้กับOMICS Group ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นนักวิจัยด้านมลพิษทางอากาศประจำ Institute of Earth Environmental Chinese Academy of Sciences ณ มลฑลซีอาน ประเทศจีน และผู้จัดการโครงการ เสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุด และแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิด ประเภทโรงไฟฟ้าและหม้อน้ำอุตสาหกรรม ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติยูนิโด (UN) ปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ และได้รับโปรดเกล้าตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม


สำเร็จการศึกษา  

» ปริญญาเอก สาขา Geography & Environmental Sciences ที่ The University of Birmingham ประเทศอังกฤษ

» ปริญญาโท  สาขา Environmental Chemistry ที่ Graduate School of Earth & Environmental Sciences ที่ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

» ปริญญาตรี  สาขา Marine Chemistry ที่ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

  ความเชี่ยวชาญ

» วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
» การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์

เบอร์โทร : 0 2727 3747

แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดข้อมูล PDF หรือที่ http://www.pongpiachan.com/| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม