:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการนิด้าโพล

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์การเมืองจากมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลียแล้ว อ.สุวิชาเริ่มต้นการทำงานโดยรับราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต่อมาในปี 2537 อ.สุวิชาได้ร่วมงานกับแผนก Perspective Section ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ในตำแหน่งผู้สื่อข่าว ช่วงเวลาเกือบ 8 ปีในตำแหน่งนี้ อ.สุวิชาได้รายงานข่าว, วิเคราะห์ข่าว, และวิจารณ์ประเด็นต่างทางด้านการเมืองไทย, เศรษฐกิจ, การบริหาร, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปัญหายาเสพย์ติด ด้วยประสบการณ์ด้านงานข่าวและความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเมือง อ.สุวิชาจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานต่างๆ เช่น บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, โครงการมาเลเซียของมูลนิธิ Friedrich Naumann และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ก่อนเข้าร่วมงานกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ในปี 2551 นั้น อ.สุวิชาได้รับหน้าที่เป็น Media Specialist ที่ศูนย์ Open Source Center ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปัจจุบัน อ.สุวิชาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านรัฐศาสตร์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า อ.สุวิชาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนศึกษา, การบริหารการพัฒนาสังคม, การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา, การเมืองในการกำหนดนโยบายสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ และการเมืองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2555 อ.สุวิชาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” โพลแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความถูกต้องแม่นยำในการทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในปี 2556 ที่ผ่านมา

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก สาขา Development Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

» ปริญญาโท สาขา Politics จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย

» ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ความเชี่ยวชาญ

  » อาเซียนศึกษา
  » การบริหารการพัฒนาสังคม
  » การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » การเมืองในการกำหนดนโยบายสังคม
  » การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ
  » การเมืองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา

  เบอร์โทร : 0 2727 3099

  แฟกซ์ : 0 2377 6764

  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูล PDF 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม