:

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม

ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การมีส่วนร่วมกับการจัดการความขัดแย้ง จริยธรรมกับการพัฒนา ภาวะผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง และการจัดการภาคีสาธารณะกับการพัฒนาสังคม งานวิจัยระดับชาติและบทความทางวิชาการที่น่าสนใจของท่าน ได้แก่ "การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่ของป่าชุมชนภาคตะวันออก" และ "Community, Individuality and Development in the Globalization Era" และยังให้บริการวิชาการแก่สาธารณะ โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันตก (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี)" ณ จังหวัดเพชรบุรี ยิ่งไปกว่านั้น ท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับนักวิชาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ University of Canberra ในหัวข้อ “Australian Political Studies Association Annual Conference 2015”  

สำเร็จการศึกษา

» ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา Politics จาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย

» ปริญญาโท มนุษยวิทยามหาบัณฑิต  สาขา Social Sciences จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา Social Sciences and Humanities จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ความเชี่ยวชาญ

  » จริยธรรมกับการพัฒนา
  » ภาวะผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
  » การมีส่วนร่วมกับการจัดการความขัดแย้ง
  » การจัดการภาคีสาธารณะกับการพัฒนาสังคม

  เบอร์โทร : 08 1373 1226

  แฟกซ์ : 0 2377 6764, 0 2375 0941

  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูล PDF 

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม