:

ข้อตกลงทางวิชาการ

ข้อตกลงทางวิชาการของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับหน่วยงานภายนอก

 

ปี หน่วยงาน Weblink
2559 มหาวิทยาลัยเกริก www.krirk.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ku.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.kku.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยบูรพา www.buu.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยพะเยา www.up.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ www.rru.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี www.rbru.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.swu.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร www.su.ac.th
2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.psu.ac.th
2558 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ www.crownproperty.or.th
2553 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา www.yala.ac.th