:

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม คลิก!!!

 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS

วัน/เดือน/ปี 8.30 - 
9.00 น.
9.00 – 12.00 น. 12.00 –
13.00 น.
 
13.00 – 16.00 น.

28
มิถุนายน
2560

ลงทะเบียน

1. การประมวลข้อมูล

 - การตรวจสอบรายละเอียดของแฟ้มข้อมูล

 - การแก้ไขข้อมูล

 - การเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูล

 - การจัดการแฟ้มข้อมูล

พัก
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเบื้องต้น

 - สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลต่อเนื่อง

 - สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม

 - การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย

 

29
มิถุนายน
2560

ลงทะเบียน

1. การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม

 - การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของประชากร 2 กลุ่ม (t-test)

 - การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของประชากรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป (One – Way ANOVA)

พัก
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

 - การวิเคราะห์ความความสัมพันธ์
ของข้อมูลระดับกลุ่ม (Chi-Square test)

 - การวิเคราะห์ความความสัมพันธ์
ของข้อมูลต่อเนื่อง (Correlation Analysis)

30
มิถุนายน
2560
ลงทะเบียน

1. การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
(Multiple Regression Analysis)

พัก
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

2. การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
(Logistic Regression Analysis)

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม