:

คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้


1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก)

2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์)

คณะพัฒนาสังคมฯ  มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์
และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม

ปริญญาโท
  การบริหารการพัฒนาสังคม
    ภาคปกติ
    ภาคพิเศษ กทม.
    ภาคพิเศษ ยะลา (ศูนย์นอกที่ตั้ง)
  การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
    ภาคปกติ
    ภาคพิเศษ กทม.
ปริญญาเอก
    การบริหารการพัฒนาสังคม

    ทุนของสถาบัน
    ทุนของคณะพัฒนาสังคมฯ