ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาเอก

ปีการศึกษา 2559 | YEAR 2016

• อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, "การสร้างตัวแบบโรงพยาบาลนวัตกรรม: ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก".

• Vilailak Rungmuangthong, "PEOPLE’S EMPOWERMENT PROCESS FOR SOCIAL SOLIDARITY OF COMMUNITIES".

ปีการศึกษา 2558 | YEAR 2015

• ดิณห์ ศุภสมุทร, "ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน".

• ตรงกมล สนามเขต, "จิตลักษณะและเงื่อนไขความสัมพันธ์ภายในและภายนอกครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้วิธีการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น".

• ธารทิพย์ เศรษฐชาญวิทย์, "การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังเพื่อกำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม".

• อังศุมาลิน อังศุสิงห์, "การบริหารแบบเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉินอุทกพิบัติภัย".

| หน้าหลัก NIDA | ลงทะเบียน NetID | ลงทะเบียน online | การค้นหารายวิชา | ห้องสมุด | กองบริการการศึกษา |

การจองใช้ทรัพยากร | ปฏิทินสถาบัน | ร่วมงานกับเรา | ระบบประกันคุณภาพฯ |
คณะพัฒนาสังคมฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สถาบันของรัฐที่ก่อตั้งมาจากพระราชดำริ เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม (ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ และปริญญาเอก) 2. หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปริญญาโทภาคปกติ คุณวุฒิรัฐศาสตร์) คณะพัฒนาสังคมฯ มุ่งเน้นการเรียนแบบองค์รวม บูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ จิตวิทยาสังคม นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารองค์การ รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม