:

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนา

ทางสังคม ระดับชาติ ประจำปี 2558

 

 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (กรุงเทพฯ)

 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (ยะลา)