School of Social and Environmental Development (NIDA)

Academic Service

YEAR 2017

Service Type Project Title/Course Organization
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ บทความวิจัย เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี ตามแนวพระราชดำริ"   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ ที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุนไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ศูนย์เรียนรู่การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 67 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การประชุมเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 2 โครงการ ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (THAI-GLOB)
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร หลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ระยะที่ 2 ศูนย์สาธารณประโยชน์ สพบ.
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เป็นวิทยากร โครงการปฏิบัติการ เรื่อง "R2R (Routine to Research) จากงานประจำสู่งานวิจัย เพื่อความก้าวหน้าอย่างมีชั้นเชิงสำหรับครูบรรณรักษ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ.
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน Yunnan Minzu University
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร หลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 40 หัวข้อ การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ สำนักสิริพัฒนา สพบ.
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เป็นวิทยากร โครงการวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 หัวข้อ ชุมชนกับ Thailand 4.0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ พิจารณาคุณภาพงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดตั้งศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตุ๊กแก สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 66 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร โครงการวิจัยเรื่องชุมชนอาเซียนในประเทศไทยมาตรการกลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร วิชาทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์ (ES 5105) นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ภาค 1/2560 ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
xxxxxxxxxxxxxxxx เป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วัยทำงาน ปีงบประมาณ 2560 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ ประชุมนำเสนอผลการจัดทำ "รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร โครงการวิจัยเรื่องชุมชนอาเซียนในประเทศไทยมาตราการกลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 จ.นครปฐม
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากร โครงการอบรมภาษาจีนเพื่องานสุขภาพจิตระระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และ 69 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สพบ.
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ การค้นคว้าสำรวจ และวิเคราะห์ ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

YEAR 2016

Service Type Project Title/Course Organization
อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ เรื่อง "ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในชุมชน: การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล" วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สพบ.
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" คณะรัฐประศาสนศาสตร์
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วัยสูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร วิชา สพ.4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา สพบ.
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย จังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ "หลักสูตรการวิจัยและการประเมินผล" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
xxxxxxxxxxxxxxx การให้คำปรึกษาทางวิชาการ โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (รุ่นใหม่) ทุนพัฒนานักวิจัย (รุ่นกลาง) และทุนองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (ทุนองค์ความรู้ใหม่ฯ) ประจำปี 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผศ.ดร.อาแว มะแส ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม บทความวิชาการ เรือง การจัดการศพตามวิถีอิสลามและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วารสารจัดการการสิ่งแวดล้อม คณะการบริหารสิ่งแวดล้อม สพบ.
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกี่่ยวกับแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทโรงไฟฟ้าและหม้อน้ำอุตสาหกรรม หัวข้อ ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ กรมควบคุมมลพิษ
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากร หัวข้อ ความสัมพันธ์ จีน-ไทย จีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ วารสารร่มพฤกษ์ ผู้ประเมินบทความจำนวน 5 บทความ ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการไร่อ้อยที่มีประสิทธิผลของชาวไรอ้อยโดยการส่งเสริมของโรงงานน้ำตาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย" วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประเมินบทความ "วารสารร่วมพฤกษ์" จำนวน 2 บทความ ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ คลุมเครือ เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์" บทความเรื่อง "วิถีชีวิตในเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ: แนวโน้มและโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในประเทศอาเซียน คณะมนุษยศสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 17 เรื่อง 1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2. ไทยในบริบททางการเมืองและสังคม กระทรวงยุติธรรม
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ บทความวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา เรื่อง "บทวิพากษ์ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล: ข้อจำกัดในการสร้างคำอธิบายทางสังคมศาสตร์" คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
จ.ชลบุรี
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประชุมวิชาการ "เอกสาพและความหลากหลายในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
บทความเรื่อง "การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม เป็นวิทยากร โครงการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่อง วิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ การสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี หัวข้อ "เศรษฐกิจ ความยากจน กับชีวิตผู้คน : บทบาทและิทศทางงานสังคมสงเคราะห์ในสังคมอาเซียน" คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร หลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ 67 สถาบันพัฒนาข้้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 39 สำนักสิริพัฒนา สพบ.
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร หลักสุูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 64 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นวิทยากร รายวิชา 2720686 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางการคณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานประกันคุรภาพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร การกำหนดผลงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานระดับองค์กรตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
xxxxxxxxxxxxxxx เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ กรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทียื่นขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร ประชุมวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 - 12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประเมินบทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ พิจารณาคุณภาพบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุทกภัย: กรณีศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากร เศรษฐกิจภายใต้สภาวะปกติใหม่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 เรื่อง หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีน: ปัจจุบันสู่อนาคต และงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 255 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหิงชาติ
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 17 กระทรวงยุติธรรม
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข่าวสารเพื่อการรายงานสถานการณ์ทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน โครงการวิจัยเรื่อง ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในประเทศไทย สำนักวิจัย สพบ.
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 63 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่สาธารณะเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ผู้ประเมินบทความวิจัย เรื่่อง สภาพการทำงานและประสบการณ์ของแรงงานต่างสัญชาติที่เป็นแม่บ้านถูกกฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศ.ดรศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร วิชาธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ (ES 2104) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาค การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นวิทยากร โครงการกิจกรรมจัดระบบมาตรฐานฮาลาลสากล 2559 เรื่อง "ห่วงโซ่การผลิตและบริการรวมทั้งการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ฮาลาล ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
xxxxxxxxxxxxxxx เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร ประชุมเสวนาทางวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมือง ครั้งที่ 5 "พิศ" เรื่อง "สังคมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง" คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตง สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นวิทยากร การวางแผนและการบริหาร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เป็นวิทยากร การสร้างผลงานเชิงวิชาการให้มีประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ ประชุมร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ หัวข้อ สังคมไทยในโลกปัจจุบัน สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร เป็นวิทยากร โครงการสนับสนุนบุคลากรเสนอผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร การเรียนรู้เรื่อง เรียนรู้โลก เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย - จีนที่ดี บุคคลทั่วไป
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 3 กรมกิจการผู้สูงอายุ
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากร กิจกรรมงานแสดงสินค้าเมืองคุนหมิง หยุนฝาง แฟร์ สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน - จีน และ กรมการพัฒนาชุมชน
อาจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากร อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนภายใต้แผนพัฒน์ ฉบับที่ 13 คณะเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
เป็นวิทยากร โครงการอบรมองค์ความรู้นำการพัฒนาจิตจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67 คณะทรัพยากรมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 คณะทรัพยากรมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากร โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาอากาศและการเกิดภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 2 กรมกิจการผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียนโรงเรียนกีฬา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตามภารกิจใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความมีมาตรฐาน รุ่นที่ 1 กรมกิจการผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นวิทยากร รายวิชา 2720762 การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน เป็นวิทยากร รายวิชา 2720643 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันตัวชี้่วัดให้บรรจุผลสัมฤทธิ์และปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 62/1 และ 62/2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อาจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง เป็นวิทยากร การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

YEAR 2015

Service Type Project Title/Course Organization
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ กรรมการประเมินบทความในวารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จำนวน 1 เรื่อง วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม เป็นวิทยากร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
รศ.ดร.จินตนา อมรสงวนสิน ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ ประเมินวารสารของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.อาแว มะแส เป็นวิทยากร ยกระดับสินค้าและบริการสู่อุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อไปตลาดระดับโลก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ เป็นวิทยากร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สพบ.
รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นวิทยากร Project Cycle Management สำนักสิริพัฒนา สพบ.
รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้พิจารณา/ประเมิน บทความวิชาการ

1.การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอ พื้นบ้านอีสาน

2.สถานการณ์และผลกระทบต่อความมั่นคงจากการย้ายถิ่นของคนต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร

3.การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีพื้นบ้านไทยพวนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทยกับลาวพวนเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4.แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

5.การยกระดับการเมืองพร้อมด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาในสังคมไทย

สำนักวิจัย สพบ.