Graduate School of Social Development and Management Strategy (NIDA)

 SSED / 13112 Views

 

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: การวิเคราะห์เชิงทฤษฎี
โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 18/3/62

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

ประชุมเสวนานำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ 

หัวข้อ “SDG กับบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย” 

ณ ห้องประชุม อเนกประสงค์ ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช

Credit : https://www.facebook.com/socdev.nida

 

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่